Tietosuojailmoitus

TIETOSUOJAILMOITUS

Tietosuojailmoitus Inka Hokkasen kampanjan tukijoille

Tietoja kampanjasta

 

Inka Hokkasen kampanjaa varten keräämme henkilötietoja niistä henkilöistä, jotka kokevat kampanjan tavoitteet omakseen, ja päättävät itse lähteä tukemaan kampanjaa. Henkilötietoja kerätään, jotta kampanja voi olla yhteydessä sitä tukeviin henkilöihin. Kampanjan tukijaksi voi päätyä vain omasta suostumuksesta ja tukijailmoituksen voi koska tahansa perua. Tukijaksi voi ilmoittautua verkossa täytettävän tai paperisen tukijailmoituksen kautta. Lisäksi vapaaehtoiset kampanja-aktiivit voivat kerätä tukijoita esimerkiksi työpaikallasi tai erilaisissa tapahtumissa työpaikkojen ulkopuolella.

Tukijailmoituksessa sinulta kysytään etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kotipaikkasi postinumero. Nimi- ja yhteystietojasi sekä muita kampanjaan liittyviä käytetään kampanjan viestinnässä.

Tietojen keräämisestä ja kampanjan rekisterin ylläpitämisestä vastaa Kuusamon sos.dem. työväenyhdistys ry.

Tietojesi turvassa pitäminen on velvollisuutemme, jonka otamme vakavasti. Jokainen kampanjan parissa työskentelevä ja rekisteritietoihin pääsyn omaava kunnioittaa yksityisyyttäsi sekä käsittelee tietojasi asianmukaisella tavalla. Kun keräämme ja käytämme henkilötietojasi, olemme tietosuojalainsäädännön mukainen rekisterinpitäjä.

Me emme luovuta henkilötietojasi eteenpäin - tietosi ovat meillä turvassa!

Käyttämämme kampanjaohjelmisto toimii Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -puitesopimuksen mukaisesti (https://www.privacyshield.gov/welcome).

Mikäli sinulla on kysyttävää tietojesi käsittelystä, voit olla meihin yhteydessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jaana.tyni@kuusamo.fi tai paivie.kakela@kuusamo.fi.

 

Tarkempi kuvaus kampanjan henkilötietorekisteristä

Rekisterin pitäjä

Kampanjarekisterin ylläpidosta vastaa Kuusamon sos.dem. työväenyhdistys ry ja kampanjan tietosuojavastaavana toimii tukiryhmän tietosuojavastaava (paivie.kakela@kuusamo.fi, 040 7673530.)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Käsittelemme rekisterissä Inka Hokkasen kampanjan tukijoiksi ilmoittautuneiden tietoja, jotka he ovat omalla suostumuksellaan rekisteriin antaneet. Tietoja käytetään kampanjan johtamisessa, viestinnässä ja kampanjan tukijoiden aktivoinnissa. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena ovat rekisteröidyn, eli tukijan itse antama suostumus ja oikeutettu etu.

Kampanjan yhteydenpidossa käytetään sähköpostia, puhelinkontaktointia, tekstiviestejä, sosiaalista mediaa ja kampanjasovellusta.

Halutessaan rekisteröity, eli kampanjan tukijaksi ilmoittautunut henkilö, voi linkittää omat sosiaalisen median profiilinsa (Facebook, Twitter ja LinkedIn) kampanjalle antamiinsa tietoihinsa.

Rekisteriin kerättävät tiedot

Kampanjan tukijaksi ilmoittautuvan on annettava kampanjalle seuraavat tiedot:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Postinumero

Kampanjan tukijalta kerätään suostumuksen perusteella seuraavat tiedot:

 • Mitkä kampanjateemat ovat tukijalle tärkeimmät
 • Millaisiin kampanjatehtäviin hän haluaa osallistua

Suostumuksen perusteella kerättyjä tietoja käytetään kampanjan sisäiseen koordinaatioon.

Rekisteriin kirjautuu tai kirjataan manuaalisesti myös tukijoiden suorittamat teot kampanjaa kohtaan. Tällaisia tekoja, joista tietoa kerätään kampanjalle, ovat:

 • Sähköpostiviestien lukeminen
 • Linkkien avaaminen
 • Uusien tukijoiden rekrytointi
 • Tukijoiden teot sosiaalisessa mediassa
 • Tukijoiden toiminta kampanjan vapaaehtoistyöntekijöinä

 

Tietojen kerääminen yleisesti saatavilla olevista lähteistä

Mikäli rekisteröity on itse linkittänyt sosiaalisen median profiilin omiin kampanja tietoihinsa, kerää kampanjan rekisteri tietoja yleisesti saatavilla olevista lähteistä, joita ovat muun muassa sosiaalisen median julkiset profiilit (Facebook, Twitter ja LinkedIn). Tieto kerätään automaattisesti sosiaalisen median käyttäjän toimien perusteella kampanjan sosiaalisen median sivustojen kautta. Kampanja ei siis kerää ei-aktiivista sosiaalisen median käyttäjätietoa, vaan kaikki kampanjan tietokantaan rekisteröitävä tieto perustuu sosiaalisen median käyttäjien omiin tekoihin (esimerkiksi julkaisujen aktiivinen jakaminen käyttäjien toimesta).

 

Profilointi

Kampanjassa profilointi tarkoittaa kerätyn tiedon suodattamista ja analysointia. Profiloinnilla tuetaan kampanjan johtamista.

 

Tietojenkäsittelijät

Kampanjan rekisterissä olevaa tietoa pääsevät käsittelemään: Jaana Tyni ja Päivi Käkelä.

 

Kampanjarekisterin käsittelijät

Kampanja rekisterin käytölle syntyy peruste kampanja tehtävien mukaisesti. Jokainen kampanjarekisterin käyttäjä allekirjoittaa tietosuojasitoumuksen.

 

Tietojen siirto ja luovutukset

Kampanjan käytössä oleva kampanjaohjelmisto toimii Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen välille solmitun Privacy Shield -puitesopimuksen piirissä. Kampanjan tietokanta sijaitsee fyysisillä palvelimilla Yhdysvalloissa. Tietoja ei siirretä eikä luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön.

 

Henkilötietojen säilyttämisaika

Kampanjan henkilörekisteri on käytössä kampanjan voimassaolon ajan sekä kuusi kuukautta kampanjan päättymisestä. Määräajan umpeutuessa rekisterin tiedot anonymisoidaan (henkilötiedot poistetaan) ja anonymisoitu tieto säilytetään tieteellistä tutkimusta ja analysointia varten.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat rekisterinpitäjän käsittelemät henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojensa poistamista, jos käsittelyperusteena on suostumus tai oikeutettu etu
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin käsittelyperusteena on oikeutettu etu
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut henkilötiedot rekisterinpitäjälle tai ne ovat syntyneet hänen oman toimintansa seurauksena
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö sähköpostilla osoitteeseen jaana.tyni@kuusamo.fi tai paivie.kakela@kuusamo.fi.

Rekisterinpitäjä varmentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä ja voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu, hänellä on oikeus tehdä valitus valvovalle tietosuojaviranomaisille. Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto. Toimiston tarkemmat yhteystiedot löytyvät internetosoitteesta:

 

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html